Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor onderstaande onderneming:

TuinhuisMakelaar

Tielseweg 28A

4024 JM Eck en Wiel

0625065314

info@tuinhuismakelaar.nl

KVK: 67580920

BTW nr: NL001584050B04

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen verkoopovereenkomst tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Het is raadzaam om as consument alvorens u tot een koop overgaat kennis te maken en te komen kijken naar de diverse mogelijkheden op de showroom te Eck en Wiel.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: a. de prijs inclusief belastingen; b. de eventuele kosten van aflevering; c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; d. de wijze van annulering, betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Tenzij anders overeengekomen, dan wordt dit vermeld middels een email en of op het aanbod.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij aankoop van producten in de winkel/webshop/showroom heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, gerekend vanaf de datum dat de koop is gesloten. Let wel, herroepingsrecht is niet van toepassing op op maat gemaakte producten, zie artikel 6.7.

2. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst / aflevering van het product.

3. Na de periode van 7 dagen is het niet meer mogelijk om de aankoop te retourneren, tenzij anders overeengekomen met ondernemer.

4. Wanneer de aankoop na een periode van 7 dagen wordt geretourneerd, zonder instemming van ondernemer, zal de retournering niet worden geaccepteerd.

5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

 6. De consument kan alleen van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele en onbeschadigde staat en in originele en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneert. Hierbij dient de consument de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht te nemen.

7. Voor de consument op maat gemaakte producten is geen herroepingsrecht van toepassing.

8. Herroepingsrecht is niet mogelijk voor zakelijke consumenten. (B2B)

Artikel 7 – Kosten bij herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien er kosten zijn gemaakt voor betreffende bestelling, dan dient de consument deze kosten aan de TuinhuisMakelaar te vergoeden. Dat geld ook voor bestellingen die nog niet zijn afgeleverd bij de consument.

3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 6.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. 2. De consument kan in geen geval gebruik maken van het herroepingsrecht als producten of één van bijgeleverde toebehoren:

a. volgens persoonlijke specificaties van de consument zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties);

b. speciaal voor de consument zijn besteld (maat, kleur en extra opties);

c. een persoonlijk karakter hebben;

d. van persoonlijke aard zijn;

e. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

f. zich niet meer in de originele verpakking bevinden;

g. worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd;

h. niet meer compleet zijn;

i. tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn;

j. (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven op het aanbod of de daarbij begeleidende mail.

Artikel 10 – Garantie

1. Voor de verkochte en geleverde goederen met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

2. Op het product dakbedekking is 10 jaar product garantie van toepassing.

3. Hout is een natuurproduct met een bepaalde werking en producteigenschappen. Gevolgen van de werking van hout vallen niet onder de garantieregeling.

4. Ongedierte dat houtaantasting tot gevolg heeft valt vanaf 6 maanden na oplevering niet meer onder de garantie.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer voorafgaand aan de levering een voorstel doen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen danwel te leveren.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5. De producten worden alleen afgeleverd indien het adres zich bevind nabij een verharde weg en het toegankelijk is voor vrachtverkeer.

Artikel 12 – Montagevoorwaarden

Wanneer ondernemer de montage verricht, dienen onderstaande zaken door consument in acht te worden genomen, danwel te worden opgevolgd:

a. het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben;

b. Waar de grondverankering dienen te komen moet de grond volledig ontdaan zijn van bestrating, puin, funderingen en dergelijke, tenzij anders overeengekomen;

c. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond; d. Herstraten van ontnomen bestrating ten behoeven van montagewerkzaamheden wordt verzorgt tenzij anders beschreven;

e. Aansluiten en materialen naar riolering is voor eigen rekening tenzij anders beschreven;

f. Ondernemer is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van consument;

g. Consument is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen en de daaraan gekoppelde leges; h. Extra werkzaamheden die nodig blijken worden na overleg in rekening gebracht bij consument;

i. Consument is zelf verantwoordelijk voor een voldoende zware en naar behoren functionerende elektrische installatie voor door de ondernemer geleverde producten;

j. Consument is aanwezig bij de aanvang montage voor de vaststelling van de peilmaten. Wanneer consument daarbij niet aanwezig is kan er nadien geen aanspraak worden gemaakt op een foutieve montagemaatvoering.

k. Bij een bouwpakket moet de consument er rekening mee houden dat er zich bouwdelen in bevinden die in het werk op maat gemaakt moeten worden.

Artikel 13 – Meer- en minderwerk

  1. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen consument en ondernemer overeengekomen te worden. De consument is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de ondernemer heeft bevestigd of zodra de consument – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
  2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
    1. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
    1. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte
  3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn

Artikel 14 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij aflevering per overboeking per bank of contant aan de chauffeur. Bankcheques worden niet geaccepteerd.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. De consument bij de bestelling van een bouwpakket 70% van het overeengekomen offertebedrag middels vooruitbetaling voldoet. Het restant wordt per ommegaande voldaan bij aflevering van het bouwpakket bij de consument.

Artikel 15 – Niet tijdige betaling

1.De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt de ondernemer de consument een kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de consument een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 14 dagen na ontvangst van de heinnering. Tevens staan in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.

2.Als de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3.Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.

4.Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de consument verhaald kunnen worden, komen te laste van de consument.

Artikel 16 – Annulering

1. Annulering is niet mogelijk bij producten die speciaal zijn besteld of vervaardigd voor de consument (maat, kleur extra opties) of volgens persoonlijke specificaties van de consument zijn vervaardigd (maatwerk).

2. Bij annulering van standaard producten wordt 30% van de verkoopprijs voor de consument in rekening gebracht.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 a. daden of nalatigheden van de consument, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

b. nalatigheden van de consument in het onderhoud van de geleverde zaken;

c. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.

d. de producteigenschappen van de geleverde materialen.

Artikel 18 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ondernemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

3. Indien ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 – Disclaimer

De informatie in deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De ondernemer behoud te allen tijde het recht om af te wijken van de omschreven voorwaarden als de omstandigheden daartoe vragen.

Beste bezoeker, we heten u van harte welkom op de website van de Tuinhuis makelaar.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.
We willen u daarnaast informeren over onze privacy policy.